ترجمة سورة المدّثر

Bosnian - Bosnian translation
ترجمة معاني سورة المدّثر باللغة البوسنية من كتاب Bosnian - Bosnian translation .

El-Muddessir


O ti, pokriveni!

Ustani i opominji!

I Gospodara svoga veličaj!

I haljine svoje očisti!

I kumīrā se kloni!

I ne prigovaraj držeći da je mnogo!

I radi Gospodara svoga trpi!

A kada se u Rog puhne –

biće to naporan dan

nevjernicima, neće biti lagahan.

Meni ostavi onoga koga sam Ja izuzetkom učinio

i bogatstvo mu ogromno dao

i sinove koji su s njim

i čast i ugled mu pružio –

i još žudi da uvećam!

Nikako! On, doista, prkosi ajetima Našim –

a naprtiću Ja njemu teškoće,

jer je smišljao i računao –

i, proklet bio, kako je proračunao!

i još jednom, proklet bio, kako je proračunao! –

Zatim je pogledao

pa se onda smrknuo i namrštio

i potom se okrenuo i uzoholio,

i rekao: "Ovo nije ništa drugo do vradžbina koja se nasljeđuje,

ovo su samo čovjekove riječi!"

U Sekar ću Ja njega baciti –

a znaš li ti šta je Sekar?

Ništa on neće poštedjeti,

kože će crnim učiniti,

nad njim su devetnaesterica.

Mi smo čuvarima vatre meleke postavili i odredili broj njihov kao iskušenje onima koji ne vjeruju, da se oni kojima je Knjiga data uvjere, i da se onima koji vjeruju vjerovanje učvrsti, i da oni kojima je Knjiga data i oni koji su vjernici ne sumnjaju, i da oni čija su srca bolesna i oni koji su nevjernici – kažu: "Šta je Allah htio ovim primjerom?" Tako Allah ostavlja u zabludi onoga koga hoće, i na Pravi put ukazuje onome kome hoće. A vojske Gospodara tvoga samo On zna. I Sekar je ljudima samo opomena.

I tako Mi Mjeseca,

i noći kada mine,

i zore kada svane –

on je, zaista, najveća nevolja,

ljudima je opomena –

onome između vas koji želi učiniti dobro ili onome koji ne želi!

Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio,

osim sretnīkā,

oni će se u džennetskim baščama raspitivati

o nevjernicima:

"Šta vas je u Sekar dovelo?"

"Nismo" – reći će – "bili od onih koji su molitvu obavljali

i od onih koji su siromahe hranili,

i u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali,

i Sudnji dan smo poricali,

sve dok nam smrt nije došla."

Njima posredovanje posrednika neće biti od koristi.

Pa zašto oni pouku izbjegavaju,

kao da su divlji magarci preplašeni

koji od onih koji ih progone bježe.

Da! Svaki čovjek bi od njih htio da mu se daju listovi rašireni.

Nikada, jer oni se onoga svijeta ne plaše!

Uistinu! Kur'an je pouka,

i ko hoće, na umu će ga imati,

a na umu će ga imati samo ako Allah bude htio, On je jedini dostojan da Ga se boje i On jedini prašta.
Icon