ترجمة سورة المدّثر

الترجمة الطاجيكية
ترجمة معاني سورة المدّثر باللغة الطاجيكية من كتاب الترجمة الطاجيكية .
من تأليف: خوجه ميروف خوجه مير .

1.       Эй ҷома дар сар кашида,
2.       бархез аз ҷои хобат, пас бим деҳ одамонро аз азоби Аллоҳ!
3.       Ва такбиру таъзиму ибодатро махсуси Парвардигорат гардон!
4.       Ва ҷомаатро аз наҷосатҳо покиза дор!(1)
____________________
1. Яъне, покии зоҳирӣ нишонаи покии ботинӣ аст.
5.       Ва давомат кун дурӣ ҷӯстанро аз бутҳо ва аз корҳои ширк, пас ба онҳо наздикӣ макун!(1)
____________________
1. Тафсири Саъдӣ 1/895
6.       Ва чизе мадеҳ, ки беш аз он чашм дошта бошӣ.
7.       Ва барои розигии Парвардигорат бар амру наҳйҳояш собир бош!
8.       Пас он гоҳ ки дар сур (карнай) барои аз нав зинда шудан, дамида шавад,
9.       пас он рӯз рӯзи сахте хоҳад
буд.
10. Барои кофирон осон нест, ки халос шаванд аз муноқишаи ҳисобу китоб.
11. Маро эй Паёмбар, бо он ки дар шиками модараш танҳояш бе молу фарзанд, офаридаам, вогузор.
12. Ва ӯро моли бисёре додам.
13. Ва писароне ҳама дар Макка назди ӯ ҳозир.
14. Ва васоили зиндагиро аз ҳар ҷиҳат барои ӯ фароҳам сохтаам.
15. Он гоҳ тамаъ мебандад, ки бар неъматаш(1) биафзоям.
____________________
1. Яъне, бар замми ин неъматҳо боз ҳам молу фарзандонашро зиёд гардонам. Ва ҳамоно ӯ кофир аст бар Ман.
16. Ҳаргиз, ки ҳамоно, ӯ дар баробари Қуръон ва оёти Мо саркашӣ карду ситеза ҷӯст.
17. Зуд аст, ки ба сараш машаққатҳоеро аз навъҳои азобе, ки дар он роҳат нест меорем.(1)
____________________
1. Ин оятҳо дар ҳаққи Валид бинни Муғира нозид шудааст, ки хеле ҳам саркаш ва душмани Аллоҳ ва расулаш буд. (Инчунин ҷазо дода мешавад ҳар як кофири саркашро). Тафсири Саъдӣ 1/896
18. Ҳароина, ӯ андешид ва нақшае кашид(1).
____________________
1. Яъне, чи таънае мезанад дар ҳаққи Қуръон ва Муҳаммад.
19.Пас марг бар ӯбод, чӣ гуна нақшае кашид?
20.    Боз ҳам марг барӯ бод, чӣ нақшае кашид?
21.    Сипас он гоҳ, ки нигарист, (яъне, фикр карду нақша кашид ва тайёрӣ дид дар таъна задани Қуръон).
22.    Сипас рӯй турш кард ва пешонӣ дарҳам кашид. Баъд аз он, ки чизе наёфт, ки ба он Қуръонро таъна занад.
23.    Сипас рӯй гардонид аз ҳақ ва гарданкашӣ кард аз эътироф шудан ба мағлубияташ.
24.    Пас гуфт дар бораи Қуръон:
«Ин чизе, ки Муҳаммад мегӯяд, ҷуз ҷодуе, манқул аз пешиниён ривоят шуда, ҳеҷ нест.
25.    Ин сухани махлуқон аст, ки Муҳаммад онро таълим гирифтаасту, баъд аз он даъво мекунад, ки он аз назди Аллоҳ аст.
26.    Ба зудӣ ӯро ба сақар (дӯзах) бияфканам. То бисӯзад дар оташаш.
27.    Ту чӣ медонӣ, ки сақар чи гӯна аст?
28.    На, гӯштеро боқӣ мегузорад ва на устухонеро раҳо месозад.
29.   Тағйирдиҳанда ва сиёҳкунандаи пӯст аст.
30.   Нуздаҳ фаришта барои азоби онҳо муваккаланд.
31.   Муваккалони дӯзахро ҷуз аз фариштагони сахтгир қарор надодем. Ва шумори онҳо ҷуз барои имтиҳони кофирон нест. То аҳли китоб (Яҳуд ва Насоро) бовар кунанд(1) ва бар имони мӯъминон бияфзояд ва ахди китобу мӯъминон шак накунанд.
Ва то он мунофиқон ва кофирон, ки дар дилҳояшон маразест, бигӯянд: «Аллоҳ аз ин шумораи аҷоиб чӣ мехостааст?» Аллоҳ инчунин ҳар касро, ки бихоҳад, гумроҳ мекунад ва ҳар касро, ки бихоҳад роҳ менамояд.
Ва шумори лашкари(1) Парвардигоратро ҷуз Ӯ кассе надонад. Ва ин ҷаҳаннам ҷуз ҳушдор ва панде аз барои мардум нест(3).
____________________
1. Яъне, он чизе, ки дар Қуръон дар бораи хозинони ҷаҳаннам гуфта шудааст ҳақ аст ва аз назди Аллоҳ аст. Тафсири Табарӣ 30/24
2. Аз он ҷумла фариштагонро.
3. Тафсири Бағавӣ 8/271
32.   Инчунин нест, ки онҳо мепиндоранд(1), савганд ба моҳ!
____________________
1. Яъне, Ба рисолати паёмбар бовар намекунанд.
33.   Ва савганд ба шаб, чун пушт кунад рӯй ба рафтан орад
34.   Ва савганд ба субҳ, чун парда барафканад,
35.   ки ҳароина, ин дӯзах яке аз ҳодисаҳои бузург аст.
36.   Тарсонандаи одамиён аст.
37.   Барои ҳар касе аз шумо, ки бихоҳад, наздик шудан ба Парвардигорашро бо амали нек ё бозпас монад бо куфру нофармонӣ.
38.   Ҳар кас гаравгони корест, ки кардааст, хоҳ нек аст, хоҳ бад аз он раҳо намеёбад, то он вақте ки ҳаққашро бидиҳад.
39.   Ғайри мусалмонони холис онҳое, ки худашонро бо амалҳои шоиста наҷот доданд.
40.   Онҳо дар биҳиштҳо нишастаанд ва аз якдигарашон мепурсанд,
41.   аз кофироне, ки дар ҳаққи худашон гуноҳ кардаанд.
42.   Чӣ чизҳое шуморо ба ҷаҳаннам даровард?
43.   Гӯянд гунаҳкорон: "Мо дар дунё аз намозгузорон набудем
44.   ва ба дарвешону камбағалон таъом намедодем
45.   ва бо онон, ки сухани ботил мегуфтанд, ҳамовоз мешудем
46.   ва рӯзи қиёматро дӯруғ
мешуморидем,
47.   то марги мо фаро расид ва мо дар ҳамон гумроҳӣ будем"
48.   Пас, шафоъати шафоаткунандагон(1) фоидаашон набахшад. Зеро шафоъат барои онҳоест, ки Аллоҳ таъоло аз онҳо розист ва барои шафоаткунанда иҷозат додааст.
____________________
1. Хоҳ фаришта бошад, хоҳ паёмбар ё дигараш.
49.   Пас он мушриконро чӣ шудааст, ки аз Қуръон ва пандҳои он рӯй гардонанд?
50.   Монанди харони ваҳшие, ки рамида
51.   аз шер мегурезанд,
52.   Балки ҳар як аз он мушрикҳо мехоҳанд, ки аз сӯйи Аллоҳ китоби кушодае ба ӯ дода шавад.(1)
____________________
1. Ҳамчунон ки ба Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дода шудааст.
53.   На чунин аст, ки онҳо мепиндоранд, балки онҳо аз охират наметарсанд. Ва ба баъсу ҷазо боварӣ надоранд.
54.   На чунин аст, ки онҳо дар бораи Қуръон меандешанд албатта, ки ин Қуръон пандест агар саъодати худро бихоҳанд,
55.   пас ҳар кӣ бихоҳад, онро бихонад ва аз он андарз бигирад ва аз ҳидояташ фоида бибарад.
56.   Ва панд нагиранд, магар ин ки Аллоҳ хоҳад ҳидояти онҳоро. Ӯ таъоло шоёни он аст, ки аз Ӯ битарсанд ва итоъаташ кунанд. Ва
Ӯ шоёни омӯрзидан аст касонеро, ки ба Ӯ имон оранду итоъаташ кунанд!
Icon