ترجمة سورة المدّثر

الترجمة البوسنية للمختصر في تفسير القرآن الكريم
ترجمة معاني سورة المدّثر باللغة البوسنية من كتاب الترجمة البوسنية للمختصر في تفسير القرآن الكريم .
من تأليف: مركز تفسير للدراسات القرآنية .

O ti koji si prekriven svojom odjećom (odnosi se na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem).
Digni se i opominji na Allahovu kaznu.
I slavi svoga Gospodara.
Očisti sebe od grijeha i odjeću od nečistoće.
Udalji se od obožavanja kipova.
Ne prigovaraj svome Gospodaru, tražeći za svoja dobra djela više.
U ime Allaha budi strpljiv na nedaćama koje te prate.
Kada se u rog puhne po drugi put.
To je veoma težak dan.
Onima koji ne vjeruju u Allaha i poslanike taj dan neće biti lahak.
O Poslaniče, ostavi Mene i onoga kojeg sam stvorio samog u stomaku, nije imao ni imetka ni djece. Ovdje se misli na Velida b. Mugiru.
Dao sam mu mnogo imetka.
I dao sam mu sinove koji su bili s njim, nisu se od njega na putovanju odvajali, jer je imao mnogo imetka.
Život sam mu veoma olakšao, darujući mu opskrbu i djecu.
I onda, pored svoga nevjerovanja i svega što sam mu dao, žudi da mu još dadnem.
Nije tako kao što on misli i zamišlja. On je inadžija prema našim ajetima koje objavljujemo našem Poslaniku i poriče ih.
Opteretit ću ga teškom kaznom koju neće moći podnijeti.
Ovaj nevjernik kojem sam dao mnoge blagodati razmišljao je šta da kaže o Kur'anu kako bi ga negirao i u sebi je računao i razmišljao o tome.
Biće proklet i kažnjen kako je proračunao.
Zatim, proklet će biti i kažnjen kako je proračunao.
Zatim je ponovo sagledao i razmišljao šta će kazati.
Zatim se naljutio i lice mu se namrštilo kada je vidio da nema ništa čime bi osporio ispravnost Kur'ana.
Zatim se od vjerovanja okrenuo i oholo odbio slijeđenje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
Pa je rekao: Ovo što donosi Muhammed nije Allahov govor, nego je to sihr koji prenosi od drugih.
Ovo nije Allahov govor, nego ljudski.
Ovog nevjernika uvest ću u dio Džehennema, u Sekar da vrelinu njegovu osjeti.
O Muhammede, otkud znaš šta je Sekar?
Neće ostaviti ni jedan dio onoga ko se kažnjava, a da ga neće obuhvatiti, a zatim će se opet vratiti kao što je i bio, potom ponovo doći i tako u nedogled.
Veoma će žestoko pržiti i boju kože mijenjati.
Nad tim džehennemom biće devetnaest meleka, koji će ga čuvati.
Čuvarima Vatre postavili smo samo meleke i ljudi nemaju snage da se s njima nose. Ebu Džehl je slagao kada je kazao da on i njegov narod mogu da se melekima suprotstave i da iz Vatre iziđu. Taj broj smo dali samo kao vid iskušenja onima koji u Allaha ne vjeruju, kako bi rekli ono što su rekli, pa da im se kazna poveća; da se Jevreji kojima je dat Tevrat i kršćani kojima je dat Indžil, uvjere u Kur'an koji potvrđuje ono što je u knjigama njihovim objavljeno; da se vjernicima vjerovanje poveća kada saznaju da se sljedbenici Knjige s njima slažu; da Jevreji, kršćani i vjernici ne sumnjaju i da oni koji nemaju čvrsto vjerovanje i nevjernici, kažu: "Šta je Allah želio ovim čudnim brojem?" Kao što Allah u zabludi ostavlja onoga ko negira ovaj broj, i kao što upućuje onoga ko u njega vjeruje, tako isto u zabludi ostavlja koga hoće i na pravi put upućuje koga hoće. Broj Allahove vojske ne zna niko osim Njega, i neka toga bude svjestan Ebu Džehl koji je govorio: "Zar Muhammed ima samo devetnaest pomagača?", ismijavajući se i negirajući to. Vatra je samo opomena za ljude da bi znali Allahovu veličinu.
Nije kao što misle neki mušrici da je dovoljno da njegovi drugovi savladaju čuvare vatre. Allah se kune Mjesecom.
Kunem se noći kada ode i nestane.
I kunem se zorom kada nastane i svjetlost se pojavi.
Džehennemska vatra je jedna velika nedaća.
Njome se ljudi opominju i straše.
onome između vas, o ljudi, koji hoće naprijed ići, vjerujući u Allaha i radeći dobra djela ili zaostati, negirajući Allaha i griješenjem.
Svaka duša će za svoja djela odgovoriti, pa će, ili biti kažnjena zbog njih ili će se spasiti kazne i propasti.
osim vjernika koji neće biti kažnjeni zbog grijeha, jer će se preko njihovih gijeha preći zbog dobrih djela koja su činili.
Oni će na Sudnjem danu, u Džennetu, jedni druge pitati
o nevjernicima koju su sami sebe doveli u propast, čineći grijehe.
Reći će im: Šta je razlog vašeg ulaska u Džehennem?
Nevjernici će odgovoriti: Nismo bili od onih koji su na dunjaluku obavezne namaze obavljali.
Nismo iz onoga što nam je Allah dao siromahe hranili.
Sa pobornicima neistine družili smo se i gdje god su i oni, i mi smo bili, i pričali smo sa onima koji su zalutali.
Negirali smo Dan u kojem će svako dobiti ono što je zaslužio.
U tom poricanju smo ustrajavali sve dok nam smrt nije stigla i nismo imali mogućnost da se pokajemo.
Njima na Sudnjem danu neće koristiti zauzimanje meleka, vjerovjesnika i dobrih ljudi, jer je jedan od uslova prihvatanja zauzimanja, zadovoljstvo sa onim za koga se zagovara.
Šta je razlog pa se ovi mušrici okreću od Kur'ana.
U svome okretanju i bježanju od istine, oni su poput divljih magaraca.
koji bježe preplašeni od lavova.
Svaki od ovih mušrika hoće da se probudi i pored sebe nađe knjigu u kojoj piše da je Muhammed Allahov poslanik. Oni to ne traže zbog pomanjkanja dokaza i njihove slabosti nego zbog svog inata i oholosti.
Nije tako, nego je razlog ustrajavanja u zabludi to što ne vjeurju u ahiretsku kaznu.
Kur'an je zaista poruka, upozorenje i opomena.
Onaj ko želi da Kur'an čita i da se njime koristi, on će to shvatiti kao opomenu.
Njime će se opomenuti samo oni koje Allah bude htio da se opomenu. Allah je jedini zaslužan da Ga se boji kroz činjenje naredbi i ostavljanje zabrana i On jedini prašta grijehe onima koji se pokaju.
Icon