ترجمة سورة المدّثر

الترجمة الإنكو بامبارا - ديان محمد
ترجمة معاني سورة المدّثر باللغة الإنكو بامبارا من كتاب الترجمة الإنكو بامبارا - ديان محمد .

ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߘߌ߬ߛߊ߬ߕߌ߮
ߌ ߥߟߌ߬ ߌ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫
ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߓߏ߲߬ߧߊ߬
ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫
ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߡߊߓߐ߫ ߞߛߐ ߟߊ߫
ߌ ߞߊߣߊ߬ ߛߐߟߌ ߞߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊߡߊ߬ ( ߌ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߛߐߕߊ ߟߊ߫ ) ߘߋ߬
ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫
ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߓߘߎ ߝߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲
ߏ߬ ߟߏ߲ ߦߋ߫ ߟߏ߲߫ ߜߍߟߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߟߋ߫
ߊ߬ ߣߐ߰ߡߊ߲߬ ߕߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫
ߒ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߒ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߣߴߏ߬ ߕߏ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߖߐ߫
ߒ ߣߊ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߦߙߌߥߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬
ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ ߟߎ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߊ ߦߋ߫ ߜߍ ߘߐ߫
ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲ߜߋ߲߫
ߊ߬ ߟߐ߯ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߸ ߒ ߧߴߏ߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬
ߞߊ߯ߙߌ߫، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߊߝߋߜߍߟߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߡߊ߬
ߒ߬ ߓߍߣߵߊ߬ ߜߊ߬ߟߏ߲߬ߜߊ߬ߟߏ߲߬ ߘߐ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯ ( ߊ߬ ߓߐ߫ ߢߊ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫)
ߓߊ ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߡߙߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߡߌߘߊ ߞߍ߫ ( ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߘߐߝߏ߲߰ߓߌ߬ ߞߏ ߘߐ߫ )
ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ ߣߐ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫
ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ ߣߐ ߘߐ߫ ߕߋߜߊ߫
ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߟߍߟߌ ߞߍ߫ ( ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߘߊ ߘߐ߫ )
ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߢߊߞߘߐߛߘߌ߬ ߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߌߙߊ߫
ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߙߎ߫ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߘߐߓߏ߲߬ߧߊ߬
ߞߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߓߊ߬߸ ߔߔߎߚߎ߫، ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߛߎߓߊ߯ߦߊ߫ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲
ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߡߐ߰ ߛߊ߬ߕߊ ߞߎߡߊ߫ ߞߊ߲
ߒ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߓߎ߬ߛߊ߲߬ߞߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߫
ߡߋ߬ߘߋ ߌ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߓߎ߬ߛߊ߲߬ߞߌ߬ߟߊ ߟߊ߫؟
ߏ߬ ߕߍ߫ ( ߓߎ߬ ) ߕߐ߬ ߕߏ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ( ߞߟߏ߫ ) ߕߏ߫
ߜߏ߬ߟߏ ߛߏ߬ߘߌ߲߬ߝߋ߲ ߠߋ߬ ߞߙߐߕߐߕߐ߫
( ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߰ ) ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫
ߊ߲ ߡߊ߫ ߕߊ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߞߍ߫ ( ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ) ߏ߬ ߘߌ߫ ( ߝߏߦߌ ߡߊ߬) ߝߏ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߘߐߓߐ، ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߋ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍߞߍ߭، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊߒߠߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߎ߲߬ߞߎߙߎ߲߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߫ ߖߌ߰ߙߌ߬ߖߐ߰ߙߐ߬ߕߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߝߍ߬ ߞߏߟߊߒߞߏߡߊ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߰؟، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߌ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲߫ ( ߊ߬ ߛߎ߯ߦߊ ߣߴߊ߬ ߛߌߦߊߦߊ ) ߝߏ߫ ߊ߬ߟߋ߫ ߖߍ߬ߘߍ، ( ߓߎ߬ߛߊ߲߬ߞߌ߬ߟߊ ) ߣߌ߲߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߡߐ߰ߣߍ߲ ߖߊ߲߬ߓߌߟߊ ( ߊ߬ ߡߊߛߌߟߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫)
ߐ߲߬ߐ߲߫ ( ߌ ߞߊ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߞߍ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬)߸ ߒ ߦߋ߫ ߒ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊߙߏ ߟߊ߫
ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ ߞߐߘߏ߲߬ߕߐ ߟߊ߫
ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߣߍ ߝߙߊߕߐ ߟߊ߫
ߒ ߞߏ߫ ‹ ߓߎ߬ߛߊ߲߬ߞߌ߬ߟߊ › ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ( ߡߊ߬ߛߌ߬ߟߊ߲߬ ) ߞߏ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬
ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ ߝߋ߲ ߠߋ߬ ߡߐ߱ ߦߋ߫
ߊ߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߘߌߦߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ( ߤߙߍ ߡߊ߬ ) ߢߍ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߞߐ߫
ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߕߏ߬ߟߌ߬ߡߊߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߐ ߟߋ߫ ߞߎ߲߬ߞߘߐ߫
ߝߏ߫ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏߟߞߊ ߟߎ߬
ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ ߘߐߢߌߣߌ߲ߞߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ( ߣߊߞߐ ) ߟߎ߬ ߞߣߐ߫
ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ( ߟߊ߫ ߞߏ ) ߡߊ߬
ߞߏ߫ ߡߎ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߎ߬ߛߊ߲߬ߞߌ߬ߟߊ ߘߐ߫؟
ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߛߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫ ߟߋ߬
ߒ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߟߘߊߥߎ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫
ߒ߬ߕߘߍ߬ ߒ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߬ ߟߊ߫ ( ߡߣߊ߬ߡߣߊ ߘߐ߫ ) ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߝߍ߬
ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߕߘߍ߬ ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߏ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߥߎߦߊ ߘߌ߫
ߤߊ߲߯ ( ߛߊ߬ߦߊ ) ߟߊߒߠߦߊߛߎߋ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߴߊ߲ ߡߊ߬
ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߢߊ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫
ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߡߋ߬ߘߋ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߟߊ߫؟
ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߝߊ߬ߟߌ߬ ߢߊߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߠߋ߬ ( ߢߍߓߏߙߌ ߘߐ߫ )
ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߙߌ ߞߊ߲߬ ߥߎߟߊߕߌ߮ ߢߍ߫
ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߡߐ߱ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ߫ ߟߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߴߊ߬ߟߋ߫ ߡߊ߬
ߊ߬ߦߌ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߢߍ߫
ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߤߊ߲߫ ߸ ‹ ߘߐ߬ߛߊߙߌ › ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߋ߬
ߊ߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߡߌ߬ߘߊ߬
ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߵߊ߬ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫، ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߦߊ߯ ߞߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ ߦߊ߯ ߞߊ߲߫ ( ߡߐ߰ ߢߍ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߴߊ߬ ߡߊ߬ )
Icon