ترجمة سورة المدّثر

الترجمة الأذرية
ترجمة معاني سورة المدّثر باللغة الأذرية من كتاب الترجمة الأذرية .
من تأليف: لي خان موساييف .

1. Ey libasına bürünüb ör­tün­müş pey­ğəmbər!
2. Qalx və insanları xə­bər­dar et!
3. Təkcə Rəbbini uca tut!
4. Geyimini təmiz saxla!
5. Pis şeyləri tərk et!
6. Yaxşılığı təmənna məq­sə­dilə etmə!
7. Rəbbin üçün səbir et!
8. Sur üfürülərkən –
9. Çətin bir gün olacaq.
10. Həmin gün kafirlərə asan olma­ya­caq.
11. Məni yaratdı­ğım kimsə ilə tək burax;
12. Mən ona bolluca var-dövlət ba­ğış­ladım,
13. qayğısına qalan oğullar verdim
14. və onu hər cür imkan­larla təmin etdim.
15. Bunlara baxmayaraq, o, ye­nə də əlavə etməyimi arzu­layır.
16. Xeyr! Çünki o, ayələri­mizi inadla inkar edir.
17. Mən onu sərt bir yoxuşa sürük­lə­yəcəyəm.
18. Çünki o, fikirləşərək qə­rara gəldi.
19. Ona ölüm olsun! Necə qərara gəldi?!
20. Sonra yenə ona ölüm ol­sun! Gör nə qərara gəldi?!
21. Sonra o nəzər saldı.
22. Sonra üz-gözünü turşudub qaş-qabağını tökdü.
23. Sonra da arxasını çevi­rib təkəb­bür göstərdi
24. və dedi: “Bu, sehrbaz­lar­dan eşidi­lib təkrarlanan sehr­dən baş­qa bir şey de­yil!
25. Bu, adi insan kəlamıdır!
26. Mən onu Səqərə sala­ca­ğam.
27. Sən haradan biləsən ki, Səqər nədir?!
28. O, kimsəni sağ-salamat bu­rax­maz,
29. dərini yandırıb-yaxar.
30. Onun üzərində on doq­quz gözətçi mələk var.
31. Biz Cəhənnəm gözətçi­lərini yal­nız mələklər­dən etdik və on­la­rın sa­yını on doqquz et­dik ki, bu, kafir­lər üçün ancaq bir sınaq ol­sun, özlə­rinə Kitab verilənlər yəqinlik hasil etsin­lər, iman gə­ti­rən­lə­rin ima­nı art­sın, Kitab ve­rilən­lər və mö­min­lər haqqa şübhə etmə­sin­lər və qəlblərində xəs­təlik olanlar və kafir­lər: “Allah bu mə­səllə nə demək istə­yir?”– desinlər. Allah istədiyi kimsəni belə az­dırır, is­­tədiyini də doğru yola yönəl­dir. Sə­nin Rəbbinin qo­şunları ba­rə­də yal­nız Özü bilir. Bu, bə­şəriyyət üçün ancaq bir xatır­latmadır.
32. Xeyr! And olsun aya!
33. And olsun dönüb uzaq­laşan ge­cəyə!
34. And olsun ağarmaqda olan sübh çağına!
35. Doğrudan da o Cəhən­nəm ən bö­yük fəlakətdir,
36. həm bəşəriyyət üçün xə­bərdar­lıqdır,
37. həm də sizlərdən yaxşı işlər görüb irəli çıxmaq və ya günah edib geriyə düş­mək is­tə­yənlər üçün.
38. Hər bir kəs qazan­dığı­nın giro­vuna çevrilir,
39. sağ tərəf sahiblərindən başqa.
40. Onlar cən­nətlərdə bir-bir­lərindən soruşacaq­lar –
41. günahkarlar barəsində.
42. Sizi Səqərə salan nədir?
43. Onlar deyəcəklər: “Biz namaz qı­lanlardan deyildik.
44. Kasıbı da yedizdirməz­dik.
45. Batil sözlər danışanlarla birlikdə biz də danışardıq,
46. və Haqq-hesab gününü yalan hesab edərdik –
47. ölüm yəqinliyi bizə gə­lə­nə qədər”.
48. Odur ki, şəfaət edən­lə­rin şəfaəti onlara fayda verməz.
49. Onlara nə olub ki, nəsi­hətdən üz dön­dərirlər?
50. Sanki ürküdülmüş vəhşi uzunqu­laqlardır ki,
51. ovçulardan yaxud aslan­dan qaçır­lar.
52. Əksinə, onlardan hər bi­ri vəhy olunmuş səhifələrin məhz ona verilmə­sini istəyir.
53. Xeyr! Əksinə, onlar Axi­rətdən qorxmurlar.
54. Xeyr! Bu Quran bir nə­sihətdir.
55. İstəyən onu xatır­layar.
56. Bilin ki, Allah istəmə­dik­cə onlar xatırlaya bil­məz­lər. Müt­ləq qüd­rətindən qorxub çə­kin­məyə layiq olan da, bağış­la­mağa qadir olan da Odur!
Icon